Český červený kříž

Principy Červeného kříže

Všechny složky Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se, v souladu se Statutem mezinárodního hnutí ČK&ČP, řídí sedmi Základními principy:

HUMANITA

Mezinárodní hnutí ČK&ČP vzniklo z potřeby přinášet pomoc raněným na bitevním poli bez jakékoli diskriminace.

Mezinárodní hnutí ČK&ČP se snaží – v národním i mezinárodním měřítku – za všech okolností předcházet a zmírňovat lidské utrpení.

Chce chránit lidský život a zdraví a zajistit respektování lidské bytosti. Napomáhá vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.

NESTRANNOST

Mezinárodní hnutí ČK&ČP nečiní žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti.

Věnuje se výlučně pomoci jednotlivcům, úměrně k jejich utrpení, a napomáhá podle naléhavosti lidem nacházejícím se v tísni.

NEUTRALITA

Aby si Mezinárodní hnutí ČK&ČP uchovalo důvěru všech, neúčastní se nikdy na nepřátelských akcích ani na sporech politického, náboženského, rasového a ideologického rázu.

NEZÁVISLOST

Mezinárodní hnutí ČK&ČP je nezávislé.

Národní společnosti pomáhají veřejné správě při zabezpečování humanitární činnosti a řídí se platnými zákony dané země. Současně si však zachovávají nezávislost, která jim umožní za všech okolností jednat podle zásad Hnutí ČK&ČP.

DOBROVOLNOST

Mezinárodní hnutí ČK&ČP poskytuje pomoc dobrovolně a nezištně.

JEDNOTA

V každé zemi může být pouze jedna národní společnost Hnutí ČK&ČP.

Musí být otevřena všem a svou humanitární činnost vyvíjet na celém území státu.

SVĚTOVOST

Mezinárodní hnutí ČK&ČP je celosvětové. Všechny jeho národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem pomáhat.


Český červený kříž                                                                                                                                        

Český červený kříž je jednou ze 189 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Střípky z historie ČČK                                                                                                                                                                              

6. 2. 1919: prezident republiky T. G. Masaryk potvrzuje založení Československého Červeného kříže.              1993: po rozdělení republiky vzniká samostatná společnost Český červený kříž.                                            26. 8. 1993: Mezinárodní výbor Červeného kříže v Ženevě oficiálně uznává Český červený kříž.                    25. 10. 1993: Český červený kříž je přijat za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Naše poslání a cíle                                                                                                                                                     

Posláním Českého červeného kříže je zejména předcházet lidskému utrpení a zmírňovat jej, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílu národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže; humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

ČČK plní zejména tyto úkoly                                                                                                                                             

působí výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;                                                             angažuje se v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných         mimořádných událostí;                                                                                                                                                     poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;  šíří znalosti Ženevských úmluv;                           vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho složky úzce spolupracují s poskytovateli zdravotnických služeb.

Naše činnost

Výuka a poskytování předlékařské první pomoci                                                                                     

Hlavní myšlenkou projektu je seznamovat děti, mládež a dospělé se zásadami ochrany zdraví či bezpečnosti na silnicích a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony. Praktické znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci si mohou děti i dospělí ověřit v každoročně pořádaných soutěžích. Velmi významným projektem v této oblasti je také propracovaná aplikace První pomoc od ČČK, která je uživatelům chytrých telefonů k dispozici v češtině od roku 2013.

Bezpříspěvkové dárcovství krve                                                                                                                   Náplní tohoto tradičního projektu Českého červeného kříže je především oceňování bezpříspěvkových dárců krve, spolupráce s transfuzními zařízeními při náboru bezpříspěvkových dárců a propagace projektu.

Sociální činnost                                                                                                                                           

ČČK poskytuje kromě dobrovolné sociální činnosti (např. pečovatelská služba; akce pro seniory, nemocněné a tělesné postižené občany; ošetřovací střediska) také profesionální sociální služby. Je zřizovatelem nebo provozovatelem azylových domů pro matky s dětmi nebo pro muže, ubytoven pro bezdomovce, dechového stacionáře pro děti, poskytuje odlehčovací služby a domácí ošetřovatelskou péči, seniorům pomáhá s dopravou, pořádá pro ně rekondiční pobyty atd.

Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové - Bukovany                                                                             Český červený kříž je zřizovatelem druhé největší respirační léčebny v Čechách - funguje od roku 1931. Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové sídlí v areálu zámku Bukovany a je nositelem certifikátu kvality poskytovaných služeb dle norem spojené akreditační komise. Je určena dětem od jednoho roku do 18 let a má kapacitu 90 lůžek. Lékařská péče je zaměřena na nemoci horních cest dýchacích, astma, alergie a kožní nemoci. Součástí péče je i předškolní výchova dětí a školní výuka včetně cizích jazyků. Léčebna zajišťuje také pobyty dětí s doprovodem.

Domovy pro seniory Českého červeného kříže                                                                                             

V těchto zařízeních ČČK poskytuje seniorům nejen příjemné ubytování v malometrážních bytech, ale i další služby. Je zde k dispozici denní služba pro vyřizování požadavků ubytovaných, jsou poskytovány zdravotní služby, asistenční služby (zajištění a dovoz stravy, asistence při osobní hygieně, rehabilitace), nepřetržitý dohled a další služby (kadeřník, zdravotní masáže, doprovod na lékařské vyšetření, duchovní služby aj.). Zajištěny jsou i pravidelné návštěvy lékaře, k odpočinku slouží prostorné zahrady.

Rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti                                                                                   Tuzemské i zahraniční pobyty jsou určeny pro zdravotně oslabené děti, které v důsledku svého chronického onemocnění nebo kvůli nutnosti zvýšeného zdravotnického dohledu nemohou účastnit běžných zájezdů. Pobyty jsou koncipovány jako pokračování léčby, preventivní, rehabilitační a výchovné péče poskytované těmto dětem v průběhu celého roku.

Krizová připravenost                                                                                                                                   

ČČK má vybudovaný systém humanitárních jednotek na úrovni svých oblastních spolků, které v případě mimořádných událostí působí na vyžádání v rámci plánované pomoci. Centrálně je zřízen Ústřední krizový tým ČČK, který je součástí Evropské sítě pro psychosociální podporu a je také členem Evropské společnosti pro studie traumatického stresu. Kromě poskytování humanitární pomoci poskytuje a školí první psychickou a psychosociální pomoc.

Mezinárodní humanitární právo                                                                                                                 

Český červený kříž šíří znalosti mezinárodního humanitárního práva - norem platných v ozbrojených konfliktech. Jejich účelem je maximálně omezit válečné násilí a chránit osoby, které se ozbrojeného konfliktu neúčastní. Od roku 2005 je ČČK akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávací program Základy mezinárodního humanitárního práva.

Pátrací služba                                                                                                                                                   

Tato specializovaná služba vyřizuje žádosti týkající se pátrání po osudu nezvěstných osob z období druhé světové války, zajišťování dokladů souvisejících s válečnou persekucí a pátrání po hrobech vojáků padlých ve druhé světové válce. Pátrá také po osobách, s nimiž nejbližší příbuzní ztratili kontakt zejména z důvodů válek či katastrof, do oblastí postižených válečnými konflikty předává tzv. rodinné zprávy Českého červeného kříže.

Ediční služba                                                                                                                                                   Český červený kříž vydává odborné publikace pro interní potřebu, ale také naučné a vzdělávací příručky veřejnosti. Mezi tradiční tituly patří Magazín mladého zdravotníka či Výroční zpráva ČČK, novinkou jsou například omalovánky první pomoci pro děti ve věku 3-8 let.

Mezinárodní aktivity                                                                                                                                         ČČK se účastní jednání mezinárodních orgánů ČK&ČP a podporuje jejich mezinárodní činnosti, zejména v případě humanitární pomoci obětem válek či přírodních katastrof. Zapojuje se také do řešení globálních humanitárních problémů ve světě, úzce spolupracuje s národními společnostmi sousedních zemí a realizuje vybrané projekty například ve spolupráci s Německým červeným křížem, Švédským červeným křížem či Britským červeným křížem.

Mládež Českého červeného kříže                                                                                                               Mládež ČČK je zvláštní složkou v rámci Českého červeného kříže. Jejími členy jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let. Hnutí má svůj program, který je součástí programu Společnosti ČČK. Zaměřuje se především na sociální, zdravotně-preventivní a humanitární oblasti.


(zdroj:www.cervenykriz.eu)